« Späť

PLNOSŤ BOLESTI SEDEMBOLESTNEJ

PLNOSŤ BOLESTI SEDEMBOLESTNEJ

 

Úmysel ružencového desiatku na mesiac január: Za rodičov a ich deti ohrozené ťažkou chorobou

Evanjelium druhej januárovej nedele (Mt 3, 13-17)

Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“

Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval.

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“

Mariánsky rozmer tohto evanjelia:

Na pozadí posledných slov tohto evanjelia, kde  Boh Otec predstavuje Ježiša Krista  ako svojho „milovaného Syna, v ktorom má zaľúbenie“, ešte viac vyniká Božia láska k nám. Veď Otec tohto svojho milovaného Syna poslal, aby nás vykúpil smrťou na kríži. Ten istý Duch Svätý, ktorý zostúpil nad vody Jordánu, zostúpil predtým na Pannu Máriu, aby sa v nej počal Ježiš Kristus. Jej Boh  zveril svojho milovaného Syna, aby ho vychovala a sprevádzala po celý život vrátane ťažkých chvíľ plných bolesti na Kalvárii.    

Príklady na plnosť symbolizovanú v Biblii číslom 7.

-Boh zavŕšil a svojím požehnaním spečatil stvorenie sveta  na siedmy deň

-V Egypte po zavŕšení siedmych neúrodných rokov nasledovalo sedem úrodných

-Dobytie Jericha Izraeliti zavŕšili na siedmy deň obliehania pod vedením siedmych kňazov

-Uzdravenie malomocného sýrskeho vojvodu Námana sa zavŕšilo v rieke Jordán po siedmom ponorení

-Šalamún dostaval svoj chrám na siedmy rok, jeho dokončenie oslavovali sedem dní

-V Evanjeliu podľa Lukáša je v Ježišovom rodokmeni 76 mien od Adama po Ježiša, ktorá ho završuje  ako sedemdesiaty siedmy.

-V Lukášovom evanjeliu sa má odpúšťať nie sedem, ale sedemdesiatsedemkrát

-Milosrdný Samaritán urobil pre zraneného človeka sedem, čiže maximum úkonov pomoci

-V Apokalypse sv. Jána je sedem: cirkví, pečatí, trúb, kalichov, duchov, listov...

-Číslo antikrista 666 pripomína  nedokonalosť, lebo chýba zavŕšenie Božím požehnaním ako to bolo na siedmy deň stvorenia

 

Citáty a výroky na výber:

 

Výroky osobností o utrpení a bolesti vo všeobecnosti:

- Bolesť nás vedie za ruku k prahom večného života. (Léon Bloy)

- Túžila som trpieť a bola som vypočutá. Trpela som veľmi, po mnoho dní. V jedno ráno som počas poďakovania  zakúsila čosi ako smrteľné úzkosti, a to bez akejkoľvek útechy! Prijímam všetko pre lásku dobrého Boha, dokonca aj podivné obťažujúce myšlienky, ktoré mi prichádzajú na myseľ. (sv. Terézia z  Lisieux)

- Boh trpí s nami, neobmedzuje sa iba hľadieť z diaľky, ako my trpíme. (Raniero Cantalamessa)

- Prečo treba trpieť? Pretože tu na zemi nejestvuje čistá láska bez utrpenia. (Bernadetta Soubirous)

- Zachrániť svet neznamená ponúknuť mu šťastie, ale dať mu zmysel utrpenia, dať mu radosť, ktorú mu nik nebude môcť vziať. (Madeleine Delbrêl)

- Tvoje najkrajšie Krédo je to, ktoré z tvojich perí  vychádza uprostred tmy, v obeti, v neúnavnej snahe po dobre. Ako blesk preráža tmu tvojej duše, aby ťa uprostred príboja morských vĺn zdvihol a viedol k Bohu (Páter Pio z Pietrelcini)

- Bolesť je pre teba Boží dar. Nepremárni tento dar, ale ho sprav plodným. Modlím sa za teba, aby si nepremárnil, čo ti Pán učinil. (Matka Tereza z Kalkaty)

- Držte sa silne ruženca ako sa brečtan drží na strome. Pretože bez Panny Márie sa nedokážeme udržať na nohách. (Matka Tereza z Kalkaty)

- Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?/Usmial sa Stvoriteľ, keď stvoril srdce mamy./A vedel dobre, že nemôže byť iná,/pretože raz aj On jej zverí svojho Syna. (Milan Rúfus)

 

Teologické východiská plnosti bolestí Sedembolestnej Panny Márie

Ako „Nepoškvrnene počatá“ prežíva Panna Mária svoje bolesti v dokonalej čistej láske.

Miera zdieľaného utrpenia je priamo úmerná miere lásky voči trpiacej osobe, voči Synovi, ktorého zvestoval Bohom poslaný anjel Gabriel.

Ako „Milostiplná“ ju prežíva v sústavnom prežívaní Božej prítomnosti a v nádeji plynúcej zo slov Archanjela o jej Synovi ako „Synovi Najvyššieho“.

„Plnosť milosti“ sa prejavuje vo viere, s akou hľadí na Ukrižovaného, ktorý je súčasne „Synom najvyššieho“

Ako „služobnica Pána“ ju prežíva v aktívnej odovzdanosti do Božej vôle, v duchu láskyplnej služby, v duchu rozjímania o všetkom „hlboko v srdci“.

Pápeži o utrpení Panny Márie:

 

- Mária pod krížom a blízko zomierajúceho syna spája svoju bolesť s bolesťou Syna a ukazuje nám Božiu lásku silnejšiu ako smrť. Jej bolesť je plná viery a lásky. (Benedikt XVI.)

- Panna Mária má na Kalvárii účasť na spasiteľskej moci vychádzajúcej z bolesti jej Syna, keď svoje Fiat, svoje Áno spája s podobným Áno svojho Syna. (Benedikt XVI.)

- Mária sa - vidiac utrpenie svojho Syna -  zveruje do Božích rúk. Vie, že na kríži prelial Kristus všetkú svoju krv za oslobodenie ľudstva z otroctva hriechu. (Benedikt XVI.) 

- Panna Mária verila v Pánovo slovo a nestratila svoju vieru ani keď hľadela na svojho zavrhnutého, zhanobeného a ukrižovaného syna. Zotrvala blízko Ježiša do konca, trpiac a v modlitbách.  A zazrela žiarivý úsvit jeho zmŕtvychvstania. (Benedikt XVI.)

- Mária môže byť právom Matkou každej útechy a pomoci. Matkou, na ktorú sa môže odvážiť ktokoľvek obrátiť  v akejkoľvek núdzi, slabosti či vlastného prehrešenia. Pretože ona chápe všetko a pre všetkých a je pre  všetkých otvoreným zdrojom tvorivej lásky. (Benedikt XVI.)

- Čím je niekto bližšie k Bohu, tým bližšie je aj k človeku.  Máriina úplná blízkosť k Bohu v hodine Kríža  je dôvodom jej veľkej blízkosti k ľuďom. (Benedikt XVI.)

- Ako súcitná Matka je Mária predobrazom a stálou podobizňou  svojho Syna. Aj v obraze Bolestnej Matky, zdieľajúcej bolesť i lásku, sa odráža  obraz Nepoškvrnenej. Jej srdce sa rozširuje bytostnou blízkosťou a vnímavosťou voči Bohu , v nej sa k nám priblížila Božia dobrota, veľmi sa k nám priblížila.  Tak stojí Mária pred nami ako znamenie útechy, povzbudenia a nádeje. (Benedikt XVI.)

- Mária je pod krížom hlboko osobne prepojená s poslaním Ježiša Krista, cez svoje materinské utrpenie má spoluúčasť na jeho spasiteľskom diele. (Benedikt XVI.)

- Panna Mária, spojená so Synom pokrvným zväzkom a materinskou láskou, tam pod krížom prežívala s ním osobitné zjednotenie v utrpení.  Iba ona napriek bolesti svojho materinského srdca vedela, že toto utrpenie má zmysel. Mala - napriek všetkému - dôveru, že sa uskutočňuje prastarý prísľub: Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu (Gn 3, 15). (bl. Ján Pavol II)

- Povedz mi: si jeden z tých, čo si umývajú ruky a robia sa nechápavými odvracajúc hlavu?  Alebo si ako Cyrenejský pomáhajúci Ježišovi niesť to ťažké drevo? Alebo si ako Mária a ostatné ženy odvážne sprevádzajúce Ježiša až do konca s láskou a nehou? Ktorou z týchto osôb sa chceš stať?  Pilátom, Cyrenejským, či Máriou? Ježiš sa na teba teraz pozerá a vraví ti: pomôžeš mi niesť kríž? Čo mu odpovieš? (Svätý Otec František, mládeži v Rio de Janeiro)

- Vyprosujme si príhovor Panny Márie. Ona, ktorá s vierou sprevádzala svojho Syna na Kalváriu, nech nám pomáha kráčať za ním a niesť vyrovnane a s láskou jeho kríž...  Panna plná bolestí je oporou predovšetkým pre tých, čo prechádzajú najťažšími situáciami svojho života. (Svätý Otec František)

- Najsvätejšia Panna, ako je rodičkou Ježiša Krista, tak je aj matkou všetkých kresťanov, pretože ich zrodila na vrchu Kalvárie blízko najvyšších múk Vykupiteľa. (Lev XIII.)

Z homílie Svätého Otca Jána Pavla II. v Šaštíne, 1. júla 1995:

„Je dobre, keď máte vo svojej veľkej slovenskej rodine Matku, ktorej možno dôverovať a zveriť jej všetky bolesti a nádeje. Na tomto mieste ju uctievate ako Sedembolestnú, ako Matku, ktorej srdce bolo pod krížom prebodnuté siedmimi mečmi bolesti, ako to zdôrazňuje tradícia.“

Z homílie sekretára Kongregácie pre východné cirkvi Cyrila Vasiľa v Šaštíne, 15. septembra 2013.

„Nechaj svoje slzy splynúť a zmiešať sa s Máriinými slzami a vo svojej bolesti ju objím a nechaj sa                            ňou objať a pros ju, Matku Sedembolestnú, o dar nového života – nového života pre teba, o dar žiť nanovo     a inak. Smrť nebola tým posledným slovom na ceste tejto Matky a jej Syna a nemusí byť ani na tvojej. Hrob duše nemusí ostať zapečatený naveky. Na tretí deň, v Kristov deň, Božia sila môže odvaliť kameň z hrobu a dať tvojej duši novú slobodu, nový život!“

Z telegramu zaslaného Svätému Otcovi z púte na Mariánskej hore v Levoči, 7. júla 2013:

"Máme pevnú nádej, že pod ochranou patrónky Slovenska - Sedembolestnej Panny Márie a svätých Cyrila a         Metoda, si na Slovensku aj v týchto pohnutých časoch, napriek rôznym škodlivým vplyvom, uchováme dedičstvo otcov - vzácny poklad katolíckej viery, ktorý aj vďaka Roku viery nanovo odkrývame."

 

Z homílie prímasa kardinála Jána Scitovského pri príležitosti korunovania sochy Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne 8. septembra 1864:

„O moci príhovoru a zvláštnom účinku orodovania Panny Márie nám najzreteľnejšie svedčia mnohé hlavné kostoly, oltáre a obrazy postavené na česť a chválu preblahoslavenej Panny a intenzívne navštevované kresťanmi v núdzi, úzkostiach a iných potrebách. V našej krajine ako najhlavnejší  kostol, obraz a oltár my obyvatelia  Uhorska vnímame vynikajúci šaštínsky dom Boží, a v ňom krásny hlavný oltár s tróniacou Kráľovnou Anjelov a Ježišovou bolestnou Matkou. Vo svojom lone  drží z kríža do jej rúk zloženého svojho doráňaného, zavraždeného Syna. Ó, zármutok nad všetky zármutky! Akoby sa k nám, svojim ctiteľom, bolestná Matka takto prihovorila: venite e videte! Poďte a pozrite, či jestvuje bolesť, akou je moja bolesť. Bolesť, ktorá moje materinské srdce nie raz, ale sedemkrát, mnohokrát preniklo. ... Tu na tróne slávy od vás, pútnikov mojich, po tristo rokov očakávam dokonalý, čnostný, pobožný život. Dychtivo ho očakáva môj Syn Ježiš Kristus, doráňaný za vaše hriechy a dokrvavený a zavraždený za vašu nešľachetnosť.“    

 

Príbeh:

V bratislavskej Lurdskej jaskyni je umiestnená kamenná tabuľka s nápisom „Mária vždy pomáha“. Hoci bola umiestnená v päťdesiatych rokoch komunistickej éry, keď sa takéto nápisy nepodpisovali,  tu je meno uvedené kompletne: Pavol Korbuly. Ide o sudcu, ktorý s komunistami spolupracoval na odsúdení biskupov - blahoslaveného Pavla Gojdiča, Jána Vojtaššáka a Michala Buzalku, a priamo a osobne odsúdil do väzenia aj blahoslavenú sestru Zdenku. Po svojom obrátení Korbuly, ktorý sa kajal aj tvrdými skutkami telesného sebazaprenia, ďakoval Panne Márii. Na čo všetko sa v jeho duchovnom živote konkrétne vzťahujú jeho slová „vždy“, zostane navždy jeho tajomstvom. No Matka Božia sa aj v tomto príbehu ukazuje ako milosrdná orodovnica za Božie milosti. Ona stála aj pod krížom utrpenia obetí komunistického režimu, no neváha stáť aj pod krížom pokánia tých, ktorí si uvedomili spoluzodpovednosť za spáchanú neprávosť. Plná bolestí je zároveň plná milostí a milosrdenstva, keď chce ako Matka priviesť k svojmu synovi všetkých, aj bývalých nepriateľov a trýzniteľov učeníkov jej syna, Ježiša Krista.

 

 

Výroky osobností o ruženci:

- Milovať znamená smerovať srdcom k milovanej osobe. Začal som milovať Pannu Máriu skôr, ako som ju poznal. Prežívajúc večery pri krbe na kolenách matky, počúvajúc jej hlas odriekajúci modlitbu ruženca. (Pápež Ján Pavol I.)

- Od začiatku roku 1958 som sa snažil modliť zbožne celý ruženec, ktorý sa mi stal sústavnou, každodennou a pokojnou formou meditácie a kontemplácie. Ona mi drží ducha otvoreného na širokom poli môjho učiteľského úradu, v službe najvyššieho pastiera Cirkvi a univerzálneho otca duší. (Pápež Ján XXIII.)

- Keď sa s Bohom a Madonou rozprávam osobne a sám, cítim sa viac malým chlapcom než dospelým mužom. Jeho mitra, prsteň i solideo sa vytrácajú,  aby som sa mohol oddať spontánnej nežnosti dieťaťa v blízkosti otca a mamy. Ruženec, modlitba jednoduchá a ľahká, mi svojim spôsobom naozaj pomáha stať sa malým chlapcom, za čo sa vôbec nehanbím. (Pápež Ján Pavol I.)

- Ak niekoho chcete obrátiť, naučte ho ruženec. (Fulton Sheen)

- Držte sa ruženca silne ako brečtan stromu. Pretože bez Panny Márie sa nedokážeme udržať na nohách. (Matka Tereza z Kalkaty)

 

Ďalšie materiály  budú k dispozícii na stránke ave.kbs.sk od 1. januára 2014

ZDROJ

Kalendár

Utorok
26
26.5.2020
Po Ut Str Štv Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Pre tento deň neboli nájdené žiadne udalosti.
Čas Názov Typ  
Pre tento deň neboli nájdené žiadne udalosti.
Ukazujem 0 výsledkov.

Oznamy

Profil na Mojej Komunite

Spišská Stará Ves
5 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Pavol Garaj - dekan
Kapláni:
Mgr. Ing. Štefan Bučko PhD.
Kontaktné informácie

Počasie

Počasie Spišská Stará Ves - Svieti.com