« Späť

Panna Mária Kráľovná všetkých svätých; Kráľovná anjelov

Panna Mária Kráľovná všetkých svätých; Kráľovná anjelov

V našom katolíckom náboženstve máme veľmi dobre rozvinutú mariánsku úctu z vieroučného hľadiska ako aj z hľadiska našej náboženskej praxe. Máme presne definovanú terminológiu, teda jasné pojmy o mariánskej úcte, takže sa nemôže stať, žeby niektoré výrazy bolo možné rozumieť nesprávne alebo dvojznačne. Azda možno tvrdiť aj to, že o Panne Márii v dejinách nevznikol žiaden blud. Otázka Bohorodičky resp. Kristorodičky z Efezského koncilu (r. 431) sa v podstate týkal viac náuky o Ježišovi Kristovi a o jeho dvoch prirodzenostiach, než o Panne Márii. Máme aj dobre ustálenú náboženskú prax, ktorá taktiež presne rozlišuje také úkony, ktorými sa preukazuje úcta Panne Márii a iným svätým a na druhej strane zas úkony preukazujúce kult klaňania sa Bohu alebo ktorejkoľvek božskej osobe individuálne. Pozoruhodné je tiež to, že diabol sa v prípade posadnutých ľudí alebo v iných prípadoch nikdy neprejavil ako odporca Panny Márie. Aj to je dôkazom, že táto svätosť Panny Márie je vyššia ako svätosť anjelov, ba je vyššia aj ako je miera nenávisti zlého ducha voči Bohu a jeho svätým. Predsa však v tituloch, ktorými vzývame Pannu Máriu, máme dva veľmi zaujímavé tituly, totiž Panna Mária Kráľovná všetkých svätých a Kráľovná anjelov. Ide o rozdielne hľadiská, ktoré však majú aj niečo spoločné.

Panna Mária Kráľovná všetkých svätých

Tento titul charakterizuje Pannu Máriu ako Kráľovnú všetkých svätých. Je pomerne ľahko pochopiteľný, pretože označuje Pannu Máriu ako najsvätejšiu zo všetkých ľudí. Katechizmus Katolíckej cirkvi v bode 61, že aj patriarchovia, proroci a iné postavy Starého zákona boli a vždy budú uctievané ako svätí vo všetkých liturgických tradíciách Cirkvi. Úcta Panny Márie ako Kráľovnej všetkých svätých tak nadobúda významný rozmer. Panna Mária viedla skrytý život v nazaretskej chudobe. Svoju svätosť nadobudla jednak osobitnými Božími milosťami, ktoré jej Pán Boh daroval pre budúce zásluhy Ježiša Krista a jednak aj svojou vlastnou príčinlivosťou. Tak má Panna Mária absolútne prvé miesto v nebeskej sláve spomedzi ľudí. Je teda vyvýšená aj nad patriarchov, prorokov, mučeníkov a vyznávačov... Titul Kráľovná patrí Panne Márii aj preto, že „prijala kráľovské postavenie starať sa o jednotu a pokoj ľudského rodu“ (Pius XII.: Rozhl. posolstvo o Panne Márii Kráľovnej, 1. nov. 1954).

Panna Mária Kráľovná anjelov

Druhý titul Panny Márie, ktorý si v tejto katechéze všímame, hovorí o Máriinom vyvýšení nad anjelov. Máriina svätosť a nebeská vznešenosť je taká veľká, že prevyšuje aj anjelov. Táto úžasná pravda nás napĺňa nadšením, že človek je vôbec schopný svojou svätosťou prevyšovať už aj tak nepredstaviteľnú svätosť anjelov.

Vlastným dôvodom tohto Máriinho vyvýšenia nad anjelov je jej hodnosť Bohorodičky. Ak jej Syn, Bohočlovek Ježiš Kristus, je vyvýšený nad anjelov ako Kráľ neba a zeme, potom aj jeho Matka Panna Mária je vyvýšená nad anjelov a uctievaná ako ich Kráľovná.

V praktickom poriadku je to vlastne celkom logické: svätosť anjelov, ktorú tieto duchovné bytosti vlastnia, je hodná nášho obdivu, pretože dokonalosť dobrých anjelov nikdy nezatienil nijaký hriech. Máriina svätosť je však ešte viac hodná obdivu, pretože jej svätosť sa zrodila v oveľa ťažších podmienkach, než sú podmienky anjelov. Náš ľudský život je poznačený bolesťou, smrťou, nevýslovným trápením, zradou, potupou... To všetko musela Panna Mária prežiť a zvládnuť... Anjeli pritom mali dokonalé poznanie, ktoré Panna Mária nemala. A predsa dosiahla väčšiu dokonalosť a svätosť, ako je svätosť anjelov!

Dôsledky Máriinej svätosti a dokonalosti pre nás

V 1Kor 6,3 sa uvádza zaujímavé tvrdenie sv. Pavla: Neviete, že budeme súdiť anjelov? Autori toto tvrdenie sv. Pavla vysvetľujú v tom zmysle, že my budeme sudcami anjelov v zmysle akýchsi prísediacich na súde, ktorý vykoná Boh. Náš súd nad anjelmi bude spočívať vo vyjadrení súhlasu s tým súdom, ktorý vynesie nad anjelmi Boh.

Jestvujú aj také interpretácie, ktoré majú mystický podklad. Magister Eckhart (+1328) učil, že Bohu sa zo všetkých stvorených bytostí najviac približuje človek, ktorý je schopný mysticky sa s Bohom zjednotiť. Iba človek dostal určitú mieru morálnej a poznávacej autonómie. Iba človek je okrem Boha schopný preukazovať milosrdenstvo. To všetko je základ pre porozumenie uvedeného Pavlovho výroku z 1Kor 6,3.

Panna Mária je aj v tomto zmysle jednoznačne dokonalejšia ako sú anjeli. Zaslúži si preto, aby sme ju vzývali ako Kráľovnú všetkých svätých a Kráľovnú anjelov. Popritom aj naša ľudská prirodzenosť spoznáva nový priestor a smer rastu k svätosti a dokonalosti.

Ďalší významný dôsledok Máriinej svätosti a dokonalosti je vyjadrený v citáte Prís 8,15, ktorý je v duchovnom zmysle aplikovaný na Pannu Máriu: Ja som tá, skrze ktorú králi (dobre) kraľujú a podľa práva rozhodujú vladári. (Ja som tá), skrze ktorú kniežatá sú kniežatami a vysluhujú právo mocnári. Panna Mária so svojou svätosťou a dokonalosťou nad všetkými svätými a nad anjelmi tu vystupuje ako kritérium služby kráľov a vladárov, kniežat a mocnárov... napokon ako kritérium nábožného a čnostného života nás všetkých.

V liturgii už dlhé storočia slávime 1. novembra slávnosť všetkých svätých. Je to záver jesene a tá je spojená so zberom úrody z polí. V novembri je už úroda zozbieraná a uložená. V tomto zmysle môžeme pozerať na sviatok všetkých svätých ako na dožinky Cirkvi – ako na zber a uskladnenie jej duchovnej úrody. Zároveň počas prvých dní novembra putujúca Cirkev vzýva Cirkev oslávenú – víťaznú v nebi a pomáha Cirkvi trpiacej v očistci.

Keď voláme o pomoc Kráľovnú všetkých svätých, skrze ňu voláme o pomoc všetkých obyvateľov jej kráľovstva, ktoré je kráľovstvom jej Syna – večným Božím kráľovstvom. Keď voláme Kráľovná anjelov, hľadia na ňu všetky zbory anjelov a pripájajú sa k jej hlasu. S nimi sa spájajú patriarchovia, proroci, apoštoli, mučeníci, vyznávači, panny, celé nebo, všetci svätí. Keď hovorí ona, všetci svätí mlčia v úctivej pozornosti. A jej Syn s nevýslovnou láskou počúva jej reč, ktorou sa ozýva celé nebo, a predkladá ju ináč neprístupnému trónu Najsvätejšej Trojice. (Porov. KÚTNIK ŠMÁLOV J, Litánie loretánske, s. 350-352).

Modlime sa k našej najsvätejšej a najdokonalejšej Matke slovami pápeža Pia XII.:

Ako ty v nebi vykonávaš primát nad šíkmi anjelov, ktorí ťa nazývajú svojou Kráľovnou, nad zástupmi svätých, ktorí sa tešia z kontemplácie tvojej žiarivej krásy, tak kraľuj nad celým ľudským rodom, predovšetkým otvárajúc cesty viery tým, ktorí ešte nepoznajú tvojho Syna (Pius XII.: Rozhlasové posolstvo o Panne Márii Kráľovnej, 1. nov. 1954).

Spracovali:

Mons. Anton Tyrol a Viktor Pardeľ

Kalendár

Nedeľa
5
5.4.2020
Po Ut Str Štv Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Pre tento deň neboli nájdené žiadne udalosti.
Čas Názov Typ  
Pre tento deň neboli nájdené žiadne udalosti.
Ukazujem 0 výsledkov.

Oznamy

Profil na Mojej Komunite

Spišská Stará Ves
5 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Pavol Garaj - dekan
Kapláni:
Mgr. Ing. Štefan Bučko PhD.
Kontaktné informácie

Počasie

Počasie Spišská Stará Ves - Svieti.com