« Späť

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

 

Návrh úmyslov pre jednotlivé dni 
v Týždni modlitieb za duchovné povolania 15.-21.4.2013

(pripravil Diecézny tím pre pastoráciu povolaní v Spišskej diecéze)

Benedikt XVI: „Povolania – znamenie nádeje založenej na viere“

Odporúčanie: Jednotlivý úmysel aj s modlitbou predniesť pred sv. omšou od pondelka do nedele (ak sa ľudia modlia spoločne pred sv. omšou; vtedy je vhodné texty poskytnúť osobe, ktorá sa predmodlieva). Prípadne po úvodnom pozdrave vo sv. omši môže kňaz pripojiť aj konkrétny úmysel s myšlienkou Svätého otca Benedikta XVI. z Posolstva k 50. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania.
 

  pondelok:
 1. Za rodiny
 2. utorok:
 3. Za mládež hľadajúcu alebo rozhodujúcu sa pre svoje povolanie v Cirkvi
 4. streda:
 5. Za zasvätené ženy
 6. štvrtok:
 7. Za zasvätených mužov 
 8. piatok:
 9. Za misionárov
 10. sobota:
 11. Za slobodných - osoby uskutočňujúce svoje povolanie ako laici v Cirkvi
 12. nedeľa:
 13. Za kňazov

1. Za rodiny – Svätý otec Benedikt XVI. v Posolstve k 50. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Boží služobník Pavol VI. počas zhromaždenia koncilu ustanovil osobitný deň spoločných modlitieb k Bohu Otcovi, aby naďalej posielal robotníkov pre svoju Cirkev (porov. Mt 9, 38). „Problém dostatočného počtu kňazov“ – zdôraznil vtedy pápež – „sa úzko dotýka všetkých veriacich: nielen preto, že od toho závisí náboženská budúcnosť kresťanskej spoločnosti, ale aj preto, že tento problém je presným a neúprosným indikátorom vitality viery a lásky jednotlivých farských a diecéznych spoločenstiev, a tiež svedectvom o morálnom zdraví kresťanských rodín. Tam kde rozkvitajú početné povolania na kňazstvo alebo rehoľný život, tam sa veľkodušne žije podľa evanjelia“ (Pavol VI., Rozhlasové posolstvo, 11. apríl 1964).“

Modlitba:

Dobrotivý Bože, v Tebe má rodinné spoločenstvo svoj pôvod a pevný základ; láskavo vypočuj naše prosby a pomáhaj nám rásť vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach podľa príkladu Svätej rodiny, aby sme dosiahli večnú blaženosť v nebeskom domove. Skrze Krista, nášho Pána.

alebo:

Duchu Svätý, udeľ našim deťom a mládeži svetlo k povinnostiam a ukáž ako majú slúžiť Bohu a blížnemu. Daj im silu, prekonávať pokušenia a ťažkosti, ktoré ich v živote čakajú. Bože podporuj rodičov, aby slovom pretvárali srdcia svojich detí a svoje slová podopreli príkladom dobrého a nábožného života. Vzbudzuj a udržiavaj v nás ducha viery a daj, aby sme ťa spolu ako jedna veľká rodina raz oslavovali v nebi. Amen.

 

2. Za mládež hľadajúcu alebo rozhodujúcu sa pre svoje povolanie v Cirkvi – Svätý otec Benedikt XVI. v Posolstve k 50. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Drahí bratia a sestry, v čom spočíva Božia vernosť, ktorej sa máme s pevnou nádejou zveriť? V jeho láske. On, ktorý je Otcom, vlieva prostredníctvom Ducha Svätého do nášho najhlbšieho vnútra svoju lásku (porov. Rim 5, 5). A práve táto láska, ktorá sa naplno zjavila v Ježišovi Kristovi, nás oslovuje a vyžaduje od každého odpoveď, čo chce urobiť z vlastného života, čo je pripravený staviť do hry, aby ho naplno uskutočnil. Božia láska niekedy využíva nevyspytateľné cesty, no vždy dosahuje len tých, ktorí sa nechajú nájsť. Nádej sa teda živí touto istotou: „Spoznali sme lásku, akú má Boh k nám” (1 Jn 4, 16). A táto náročná láska, hlboká, bez akejkoľvek povrchnosti, nám dáva odvahu, umožňuje nám dúfať na ceste života i do budúcnosti, umožňuje nám dôverovať sebe samým, ale aj dejinám a druhým. Osobitne sa chcem obrátiť na vás mladí, aby som vám znova pripomenul: „Čím by bol váš život bez tejto lásky? Boh sa stará o človeka od jeho stvorenia až po koniec vekov, keď sa zavŕši jeho plán spásy. Vo zmŕtvychvstalom Pánovi máme istotu našej spásy” (Príhovor k mladým z diecézy San Marino-Montefeltro, 19. júna 2011). ... Rovnako si želám, aby si mladí ľudia uprostred toľkých povrchných a prchavých ponúk dokázali zachovať zmysel pre príťažlivosť hodnôt, vysokých cieľov a radikálnych rozhodnutí, a tým slúžiť druhým v Ježišových šľapajach.“

Modlitba:

Pane Ježišu, ty nás povzbudzuješ: "hľadajte a nájdete". 

Mladí ľudia aj dnes hľadajú zmysel svojho života, hľadajú lásku, porozumenie a šťastie. Stoj pri nich a pomáhaj im svojom milosťou. Daj im svetlo svojho Ducha, aby úprimne a vytrvalo hľadali pravé hodnoty, rozlišovali ich od falošných a vedeli sa rozhodnúť pre dobro, pravdu a krásu. Vypočuj naše prosby a daruj im odvahu nasledovať teba Cestu, Pravdu a Život aj cestou kňazského alebo zasväteného života. Nech náročnosť dnešnej doby je presahovaná a napĺňaná nekončeným milosrdenstvom Nebeského Otca, ktorý ťa poslal, aby sme mali život. Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom i Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

 

3. Za zasvätené ženy - rehoľnice – Svätý otec Benedikt XVI. v Posolstve k 50. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Podobne ako v časoch jeho pozemského života, aj dnes Ježiš, Zmŕtvychvstalý, prechádza po cestách nášho života a hľadí na nás, ako sme ponorení do rôznych činností, s našimi túžbami a potrebami. Práve v každodennom živote sa na nás vždy znova obracia svojím slovom; volá nás, aby sme svoj život uskutočňovali spolu s ním, lebo iba on je schopný uspokojiť náš smäd po nádeji. ... Nemôžeme si zvoliť nejakú vlastnú cestu, ak chceme nasledovať jeho pozvanie. Nasledovať ho, totiž značí ponoriť svoju vôľu do Ježišovej vôle, dať mu skutočne prednosť pred všetkým a dať ho na prvé miesto vo všetkom, čo je súčasťou nášho života, či už je to rodina, práca, osobné záujmy alebo i ja sám. Znamená to zasvätiť mu vlastný život, žiť s ním v hlbokom priateľstve, prostredníctvom neho vstúpiť v Duchu Svätom do spoločenstva s Otcom a následne aj s bratmi a sestrami. A toto spoločenstvo života s Ježišom je privilegovaným „miestom”, kde možno zakúsiť nádej, slobodný a plný život!“.

Modlitba:

Nebeský Otče, Ty všetkých pozývaš k dokonalej láske a mnohých povolávaš nasledovať Tvojho Syna osobitným spôsobom; milostivo pomáhaj všetkým, ktorých si si vyvolil pre rehoľný život, aby nažívali v dokonalej láske a boli Cirkvi a svetu presvedčivým znamením Tvojho kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

4. Za zasvätených mužov – rehoľníkov – Svätý otec Benedikt XVI. v Posolstve k 50. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Kňazi a rehoľníci sú totiž povolaní darovať sa bezvýhradne Božiemu ľudu v službe lásky pre evanjelium a Cirkev, v službe tej pevnej nádeji, ktorú môže dať len otvorenie sa pre horizont Boha. Preto tieto osoby môžu svedectvom o svojej viere a svojím apoštolským zápalom odovzdávať – zvlášť novýmgeneráciám – živú túžbu odpovedať veľkodušne a ochotne Kristovi, ktorý ich povoláva, aby ho nasledovali viac zblízka.“.

Modlitba:

Všemohúci Bože, Ty vnukáš dobré úmysly a pomáhaš ich aj uskutočniť; prosíme Ťa za tých, ktorí zanechali všetko a úplne sa zasvätili Tebe, aby nasledovali Ježiša Krista: veď ich cestou spásy a pomáhaj im čoraz väčšmi sa odpútať od svetských márností, aby verne slúžili Tebe i svojim blížnym v duchu evanjeliovej chudoby a pokory. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

5. Za misionárov – Svätý otec Benedikt XVI. v Posolstve k 50. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Kňazské a rehoľné povolania sa rodia zo skúsenosti osobného stretnutia s Kristom, z úprimného a dôverného dialógu s ním zameraného na spoznanie jeho vôle. Preto je nevyhnutné rásť v skúsenosti viery, chápanej ako hlboký vzťah s Ježišom, ako vnútorné počúvanie jeho hlasu, ktorý zaznieva v nás. Táto cesta, ktorá nám umožňuje prijať Božie povolanie, sa môže udiať v rámci takých kresťanských komunít, ktoré žijú v intenzívnom ovzduší viery, veľkodušne svedčia o svojej vernosti evanjeliu a ich misijný zápal ich vedie k úplnému sebadarovaniu sa pre Božie kráľovstvo.“

Nie každý môže ísť hlásať evanjelium do zahraničných misií, ale všetci máme byť misionármi na tom mieste, kde žijeme. Misie pre kresťana začínajú za dverami jeho bytu. A dokonca aj chorí a starí majú účasť naohlasovaní dobrej zvesti svojim utrpením a modlitbami.

Modlitba:

Prosíme Ťa, nebeský Otče, sprevádzaj svojim požehnaním všetkých kresťanov, ktorí svojim životom ohlasujú evanjelium. Zvlášť prosíme za tých, ktorí sú v nebezpečenstve života, daj im pocítiť Tvoju blízkosť a lásku. Daj, aby misionári mali otvorené srdcia na radosti a nádeje, žiale i úzkosti ľudí dneška. Veď ich a usmerňuj vo všetkom, čo robia. Žehnaj všetky ich námahy pri šírení Tvojho kráľovstva a udržiavaj ich vždy vo svojej láske a ochrane. O to Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

alebo:

Všemohúci Bože, Ty chceš spasiť všetkých ľudí a priviesť ich k poznaniu pravdy; prosíme Ťa pozri na svoju veľkú žatvu a pošli do nej robotníkov, aby hlásali evanjelium všetkému stvoreniu; zhromažďuj svoj ľud slovom života a oživuj ho silou sviatostí, aby kráčal po ceste spásy a lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

6. Za slobodných - osoby uskutočňujúce svoje povolanie ako laici v Cirkvi - Svätý otec Benedikt XVI. v Posolstve k 50. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „V každom okamihu, no predovšetkým v tých najťažších chvíľach, je práve Pánova vernosť tou autentickou hnacou silou dejín spásy, ktorá rozochvieva srdcia mužov a žien a utvrdzuje ich v nádeji, že jedného dňa dôjdu do „zasľúbenej zeme”. Tu spočíva istý základ každej nádeje: Boh nás nikdy nenechá samých a vždy ostáva verný svojmu slovu. Z tohto dôvodu môžeme v každej situácii, šťastnej alebo nešťastnej, živiť pevnú nádej a modliť sa so žalmistom: „Iba v Bohu spočiň, duša moja, lebo lenon mi dáva nádej” (Ž 62, 6).“  

Modlitba:

Otče, ty si videl, že je ťažko byť Adamovi samému, preto si mu stvoril Evu ako spoločníčku. Napriek tomu niektorí z nás ostávajú na svojej životnej ceste bez partnera. Daruj týmto našim bratom a sestrám svoju útechu, povzbudenie a múdrosť, aby prijali tento svoj stav ako prejav tvojej vôle, ako milostivé obdarovanie, ktoré má slúžiť nielen k ich vlastnému dobru, ale i k dobru ľudí v ich blízkom okolí. O to Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

alebo:

Dobrotivý Bože, Ty si obdaril svet obrodným kvasom evanjelia; prosíme Ťa za laikov, ktorých si povolal žiť uprostred sveta a časných starostí, aby v kresťanskom duchu plnili svoje stavovské povinnosti, a takvo svojom prostredí budovali Tvoje kráľovstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

7. Za kňazov – Svätý otec Benedikt XVI. v Posolstve k 50. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Keď Ježišov apoštol prijme Božie povolanie, aby sa venoval kňazskej službe alebo zasvätenému životu, ukáže sa v tom jeden z najzrelších plodov kresťanského spoločenstva, ktorý umožňuje hľadieť s osobitnou dôverou a nádejou na budúcnosť Cirkvi a na jej evanjelizačné úsilie. To si vskutku žiada stále nových robotníkov na ohlasovanie evanjelia, na slávenie Eucharistie a vysluhovanie sviatosti zmierenia. Preto nech nikdy nechýbajú zapálení kňazi, ktorí budú vedieť sprevádzať mladých ako „sprievodcovia”, ktorí im pomôžu na často krivoľakej a tmavej ceste života spoznať Krista ako cestu, pravdu a život (porov. Jn 14, 6). Kňazi, ktorí im s evanjeliovou odvahou budú predkladať krásu služby Bohu, kresťanskej komunite a bratom. Kňazi, ktorí im ukážu plodnosť nadšeného úsilia, ktoré dáva ich vlastnému životu plný zmysel, pretože je založené na viere v toho, ktorý nás miloval ako prvý (porov. 1 Jn 4, 19)“.

Modlitba:

Bože a Otče náš, Ty sa staráš o svoj ľud a posielaš mu duchovných pastierov; daruj svojej Cirkvi Ducha nábožnosti a sily, aby v nej vzbudzoval hodných služobníkov tvojho oltára a utváral z nich odvážnych a pokorných hlásateľov tvojho evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdroj: http://ks.kapitula.sk/sk/Tyzden-modlitieb-za-duchovne-povolania

Kalendár

Utorok
26
26.1.2021
Po Ut Str Štv Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Pre tento deň neboli nájdené žiadne udalosti.
Čas Názov Typ  
Pre tento deň neboli nájdené žiadne udalosti.
Ukazujem 0 výsledkov.

Oznamy

Profil na Mojej Komunite

Spišská Stará Ves
5 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Pavol Garaj - dekan
Kapláni:
Mgr. Ing. Štefan Bučko PhD.
Kontaktné informácie

Počasie

Počasie Spišská Stará Ves - Svieti.com